Den 09-04-2018

Love for
Stoholm Idrætsforening


Stiftet 15. april 1921


§1
Foreningens navn er Stoholm Idrætsforening (SIF)


§ 2
Foreningens formål er at samle ungdommens interesse om idræt.


§3
Som aktive medlemmer optages enhver, der agter at drive idræt i henhold til lovene for Danmarks Idræts Forbund (DIF). Desuden optages passive bidragsydende med-lemmer under betegnelsen ”støttemedlemmer” og almindelige passive medlemmer, der kun deltager i foreningens fester og lignende arrangementer.
Støttemedlemmer og aktive medlemmer har adgang til og stemmeret på Atletikaf-delingens stormøde, når blot de på det tidspunkt, hvor atletikafdelingens stormøde afholdes, er fyldt 14 år, ligesom en af forældrene til aktive medlemmer af atletikaf-delingen under 14 år, har stemmeret på stormødet. For de øvrige afdelingers stor-møder og SIF’s generalforsamling gælder det, at samtlige støttemedlemmer og akti-ve medlemmer har adgang og stemmeret, når blot de på det tidspunkt, hvor stor-mødet eller generalforsamlingen afholdes, er fyldt 16 år.
En af forældrene til aktive idrætsudøvere under 16 år har ligeledes stemmeret. Valgbare er alle de stemmeberettigede, dog kræves der myndighedsalder for med-lemmer valgt
Love for Stoholm Idrætsforening


§4
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til den enkelte afdeling og alt udestående med SIF skal være bragt i orden.


§5
Hvis et medlem ved usportslig, dårlig eller ukammeratlig opførsel skønnes at skade foreningen, kan vedkommende af en eller flere af foreningens afdelingsbestyrelser idømmes en karantæne på op til 1 år. En idømt karantæne fra en afdeling udelukker ikke medlemmet fra foreningens øvrige aktiviteter. En sådan beslutning træffes af HB, og det ekskluderede medlem har ret til skriftligt at forelægge sin sag på den nærmest følgende generalforsamling.


§6
Beskadiger et medlem ved vold eller ved grov uagtsomhed nogle af foreningens ejendele, er vedkommende pligtig til at yde fuld erstatning.


§7
For hver aktivitet et medlem deltager i inden for foreningens rammer, skal der af medlemmet ydes en kontingentbetaling, der tilfalder pågældende afdelingskasse. Beløbsstørrelsen på et sådant kontingent kan variere fra afdeling til afdeling, og de fastsættes for et år ad gangen på de respektive afdelingers stormøder, der dog skal have beløbsstørrelserne godkendt i HB. En årlig budgetmæssig vedtaget andel af disse kontingenter kan overføres til HB’s kasse.
Kontingentrestance på mere end et halvt år til en eller flere af foreningens afdelin-ger kan medføre tab af medlemsrettigheder til hele klubben og samtlige dens aktivi-teter. Fornyet medlemskab vil først kunne oprettes efter indbetaling af restancen.
Kontingentet for støttemedlemmer fastsættes for et år ad gangen på den årlige or-dinære generalforsamling i Stoholm Idrætsforening.


§8
Foreningen er opbygget således, at den består af hovedbestyrelse (HB) som tegner Stoholm Idrætsforening i alle foreningens fællesanliggender, og tillige er HB forenin-
Love for Stoholm Idrætsforening
gens øverste ledelse. For hver idrætsgren, der findes inden for foreningen, skal der oprettes en selvstændig afdeling med egen bestyrelse og eget regnskab. En afde-lingsbestyrelse forestår sin afdelings daglige drift, og er således afdelingens øverste myndighed og ledelse.
Oprettelse af nye og opløsning af bestående afdelinger kan efter skriftligt forslag vedtages på den årlige ordinære generalforsamling.
Oprettelse og nedlæggelse af konti i banken, samt aftaler vedr. betalingsformidling kan varetages af formand og kasserer i forening.


§9
Hovedbestyrelsen består af 4 medlemmer valgt på den årlige ordinære generalfor-samling efter nedenstående turnus, samt af en repræsentant udpeget af hver af de enkelte afdelingsbestyrelser. Yderligere vælger generalforsamlingen 2 suppleanter for de af generalforsamlingen valgte HB-medlemmer. Disse valg gælder for 1 år.
Den årlige ordinære generalforsamling vælger på lige år til HB en kasserer og et me-nigt medlem. I ulige år vælges 2 menige medlemmer. Disse valg er gældende for 2 år. HB konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en sekretær på sit første møde efter den årlige ordinære generalforsamling. Denne konstituering gæl-der for 1 år.
Hver afdeling udpeger blandt sin afdelingsbestyrelse 1 medlem til HB. Valgene gæl-der for 1 år.


§10
HB fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på førstkommende møde efter den årlige ordinære generalforsamling med en næstformand og en sekretær. HB kan desuden, hvis den finder det ønskeligt, nedsætte et forretningsudvalg, der kan varetage foreningens daglige drift og ledelse under ansvar over for den samlede hovedbestyrelse.
Næstformanden skal, når formanden er forhindret, påtage sig de pligter, der ellers påhviler formanden. Ved formandens eventuelle afgang uden for den i §9 nævnte turnus, skal næstformanden indtil næste ordinære generalforsamling fungere som formand. Det påhviler den valgte sekretær subsidiært et andet af HB udpeget besty-
Love for Stoholm Idrætsforening
relsesmedlem, at føre beslutningsprotokol for samtlige HB-møder og generalforsam-linger.


§11
Hver afdeling holder senest 7 dage før den årlige ordinære generalforsamling et stormøde, der til generalforsamlingen indstiller valget af næste periodes afdelings-bestyrelse. Stemmeberettigede til et sådant stormøde er de samme som i §3 er kendt berettigede.
En afdelingsbestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, og på første møde efter den ordinære generalforsamling konstituerer den sig med en formand, næstfor-mand, kasserer og sekretær samt med det nødvendige antal medlemmer til HB-
Sekretæren, subsidiært et andet af afdelingsbestyrelsen udpeget udvalgsmedlem er pligtig til at føre protokol fra samtlige afdelingsbestyrelsesmøder og stormøder.
En afdelingsbestyrelse kan bestå af 3-7 medlemmer.
Valgene gælder for 2 år, og de valgte afgår efter tur med 2/3 eller ¾ hvert år.
Foreningens formand indbydes til afdelingsbestyrelsesmøderne.


§12
Hver afdeling udarbejder selv sine egne vedtægter, der efter indstilling fra hovedbe-styrelsen sendes til førstkommende generalforsamling. Vedtægterne må på ingen måde indeholde noget, der er i modstrid med de herværende love for Stoholm Idrætsforening.


§13
Foreningens regnskab følger kalenderåret.


§14
Til at gennemse regnskaberne for såvel HB som fra samtlige afdelinger vælges på den årlige ordinære generalforsamling 2 revisorer. Valgene gælder for 2 år, og de valgte afgår efter tur med en om året. Videre vælges for kun 1 år 2 revisorsupplean-ter.
Love for Stoholm Idrætsforening


§15
Efter de årlige ordinære stormøder i de enkelte afdelinger skal afdelingskassererne senest 7 dage før den årlige ordinære generalforsamling aflevere afdelingens færdi-ge årsregnskab til HB-kassereren, idet denne til den årlige ordinære generalforsam-ling skal give fremmøde med foreningens samlede reviderede regnskab.


§16
Afdelingsbestyrelserne er pligtige til på førstkommende HB-møde efter den årlige ordinære generalforsamling at fremlægge et budget for afdelingens næste regn-skabsår til godkendelse eller forkastelse. Hvis HB forkaster budgettet, skal afdelin-gen opstille et nyt til godkendelse, og sådan fortsættes der, indtil afdelingen har fået sit budget godkendt i HB.


§17
Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og kun den kan give og forandre lovene.


§18
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel i egnens blade og/eller ved opslag på socia-le medier og/eller udsendelse af indkaldelse via mail til de medlemmer der er regi-streret med mail i foreningens adressekartotek.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningens for-mand eller dennes stedfortræder i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Hovedbestyrelsesformandens beretning
Love for Stoholm Idrætsforening
4) HB-kassereren fremlægger Idrætsforeningens samlede reviderede regnskab til godkendelse (dog gennemgås de enkelte afdelingers regnskab ikke – det sker på stormøderne).
5) Fastsættelse af kontingentstørrelsen for støttemedlemmer.
6) Indkomne forslag
7) Godkendelse af de efter §11 foretagne indstillinger
8) Valg iflg. §9 og §14
9) Drøftelse af rent idrætslige emner
10)Eventuelt


§19
Der kan på foreningens generalforsamling ikke stemmes ved fuldmagt, stemmeret opnås kun ved et personligt fremmøde.
Et medlem, der er forhindret i at være til stede på en generalforsamling, kan kun indvælges, hvis vedkommende skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.
Ethvert medlem, der foreslås til valg, det være sig enten HB, en afdelingsbestyrelse eller revisorpost, kan undslå sig dette, hvis vedkommende netop lige har afsluttet en af ovennævnte poster.


§20
En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlem-mer. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed vil for-mandens stemme være udslagsgivende.


§21
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst afholdes på foranledning af:
1. HB
2. En hvilken som helst afdelingsbestyrelse
3. Efter fremkommet skriftligt motiveret forslag herom, underskrevet af mindst 15 af foreningens medlemmer (aktive som passive)
En sådan generalforsamling kan indkaldes med kun 4 dages varsel i egnens blade. Varslingen skal indeholde motiveret dagsordensforslag.
Love for Stoholm Idrætsforening


§22
Ethvert overskud, der fremkommer i foreningens regnskaber, skal ubeskåret gå til dækning af udgifter i forbindelse med de idrætsaktiviteter, der foregår i foreningens forskellige afdelinger. Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgående forpligtigelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhø-rende. Foreningens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligti-gelser.


§23
Foreningen kan kun skifte navn, opløses eller sammensluttes med andre foreninger, når to 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for, og således vedtager det på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3-6 ugers mellemrum. I så tilfælde er det den sidste af de 2 generalforsamlinger, der afgør, hvilke idrætslige organisationer en eventuel formue skal overgå til.
Ovenstående love er vedtaget på den årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 25. februar 1992 og er fra denne trådt i kraft.


Senest ændret 16. marts 2009
Senest ændret 19. marts 2012 (§9 ny ordlyd)
Senest ændret 20. marts 2017
Senest ændret 19. marts 2018

Læs også

Mål aktiervindere forår 2018 14-07-2018 kl. 10:05

Mål aktiervindere forår 2018

 Zumba - 2. halvår 2018 11-07-2018 kl. 18:52

 Zumba - 2. halvår 2018

SIF - LOTTO - JULI 03-07-2018 kl. 17:02

SIF - LOTTO - JULI

Stoholm IF-Fodbold til Kibæk Cup 02-07-2018 kl. 16:54

Stoholm IF-Fodbold til Kibæk Cup

  I den netop overståede weekend har Stoholm IF-Fodbold traditionen tro været til Kibæk Cup - i år med rekordmange hold. Således deltog 7 mandskaber...

Imponerende indsats af Stoholm IF-Fodbold 29-06-2018 kl. 15:08

Imponerende indsats af Stoholm IF-Fodbold

Showkamp Stoholm IF (serie 2) - Skive IK (2. division) 0-1 (0-1)   En pludselig opstået mulighed for at blive matchet af Skive IK i...

Stoholm sluttede med nulløsning 22-06-2018 kl. 14:42

Stoholm sluttede med nulløsning

Fodbold - serie 2 for herrer Stoholm IF - Holstebro B 0-0   For 3. gang i foråret spillede Stoholm IF-Fodbold 0-0, da mandskabet rundede et...

SIF sejrede med tenniscifre 18-06-2018 kl. 16:30

SIF sejrede med tenniscifre

Fodbold - serie 2 for herrer Skive IK - Stoholm IF 1-6 (1-3) Målscorere for SIF: Per ”Unge” Jensen og Mark Dalgaard Svendsen hver 2 mål...

Rar check fra OK-Benzin til Stoholm IF 13-06-2018 kl. 15:50

Rar check fra OK-Benzin til Stoholm IF

    På Super-Lørdag var Karsten ”Basse” Andersen - ligesom så mange andre - også et smut forbi fodboldbanerne i løbet af dagen....

Hovedsponsoraftale - Stoholm IF-Fodbold 13-06-2018 kl. 15:45

Hovedsponsoraftale - Stoholm IF-Fodbold

I forbindelse med Super-Lørdag - der efterhånden er blevet Stoholms klart største, årlige en-dags begivenhed - er det ofte tid til de mere ”officielle” fotos. Således...

SE HER!!! Sæt allerede nu X i kalenderen, lørdag den 2. marts 12-06-2018 kl. 21:36

SE HER!!! Sæt allerede nu X i kalenderen, lørdag den 2. marts

Stoholm tabte på Super-Lørdag 11-06-2018 kl. 16:12

Stoholm tabte på Super-Lørdag

Fodbold - serie 2 for herrer Stoholm IF - FS Vestthy 0-1 (0-0)   Serie 2 holdet sluttede en helt i gennem fantastisk og forrygende Super-Lørdag...

En super Super-Lørdag i Stoholm 10-06-2018 kl. 15:28

En super Super-Lørdag i Stoholm

Vejrguderne tilsmilede igen Stoholm IF-Fodbold, der lørdag afviklede årets helt store fodbolddag - den såkaldte Super-Lørdag - det var 7. år i træk, at dagen...

SIF-LOTTO  JUNI 06-06-2018 kl. 16:32

SIF-LOTTO  JUNI

Nulløsning i sommervarmen 31-05-2018 kl. 17:11

Nulløsning i sommervarmen

  Fodbold - serie 2 for herrer Stoholm IF - SHN/Ulfborg 0-0   Det er ikke hverdagskost, at Stoholm IF er involveret i en målløs dyst -...

  27-05-2018 kl. 22:20

 

STORE FODBOLD LØRDAG

Stoholm sled sig til point i varmen 27-05-2018 kl. 00:36

Stoholm sled sig til point i varmen

Fodbold - serie 2 for herrer Koldby/Hørdum - Stoholm IF 2-2 (2-0) Målscorere for SIF: 2-1 v. Asbjørn Lyhne Jensen (60. minut) 2-2...

Pragtmål sikrede SIF-Fodbold vital sejr 21-05-2018 kl. 20:42

Pragtmål sikrede SIF-Fodbold vital sejr

Fodbold - serie 2 for herrer Stoholm IF - Struer Humlum Fodbold 2-1 (0-1) Målscorere for SIF: 1-1 i det 70. minut ved Per ”Unge”...

SIF-Fodbold tabte igen til Hurup 15-05-2018 kl. 16:29

SIF-Fodbold tabte igen til Hurup

Fodbold - serie 2 for herrer Hurup IF - Stoholm IF 2-0 (1-0)   Det er ikke helt forkert at konstatere, at SIF-Fodbold har det...

SIF-Fodbold tabte topopgøret 10-05-2018 kl. 09:44

SIF-Fodbold tabte topopgøret

Fodbold - serie 2 for herrer Holstebro B - Stoholm IF 2-0 (1-0)   Efter en uventet stime med hele 13 point i de sidste 5 kampe...

SIF-Fodbold i flot stime 06-05-2018 kl. 11:24

SIF-Fodbold i flot stime

  Fodbold - serie 2 for herrer Stoholm IF - Skive IK 4-1 (1-0) Målscorere for SIF: Per ”Unge” Jensen, Mark Dalgaard Svendsen, Kasper Henriksen og...

SIF LOTTO MAJ 06-05-2018 kl. 01:17

SIF LOTTO MAJ