Vedtægter for Atletikafdelingen SIF

 
§1      Afdelingens officielle navn er ”Stoholm Idrætsforening, Atletikafdelingen”
§2      Det er afdelingens formål at tage sig af atletikaktiviteten inden for rammerne af Stoholm Idrætsforening og at lade så mange som muligt få glæde af denne sportsgren.
§3      Medlemsskabet står åbent for enhver, der opfylder kravene i § 3 i SIF´s love.
Adgang til og stemmeret på afdelingens stormøde har samtlige støttemedlemmer og aktive medlemmer, når de på det tidspunkt stormødet afholdes, er fyldt 14 år. Èn af forældrene til aktive idrætsudøvere under 14 år har ligeledes stemmeret.
Valgbare er alle de stemmeberettigede, dog kræves der myndighedsalder for medlemmer valgt til HB samt for valg til afdelingskasserer.
§4      Udmeldelse af afdelingen skal meldes til såvel afdelingsbestyrelse som til HB
§5      Vedrørende karantæne eller udelukkelse fra afdelingens aktiviteter henvises til SIF`s love § 5.
§6      Vedrørende beskadigelse på afdelingens materiel henvises til SIF`s love § 6.
§7      For aktivt at deltage i afdelingen skal der betales et halvårligt kontingent, der opkræves forud. Beløbsstørrelsen fastsættes for et år ad gangen på afdelingens ordinære stormøde, der dog skal have beløbet godkendt af HB
Vedrørende kontingentrestancer henvises til SIF`s love §7
§8      Atletikudvalget består af 5 personer, der alle vælges på afdelingens årlige stormøde for en periode af 2 år. De valgte afgår efter tur med 2 på ulige årstal og 3 på lige årstal.
Det årlige ordinære stormøde skal afholdes mindst 1 og højst 4 uger inden den årlige ordinære generalforsamling. For de 5 udvalgsmedlemmer vælger stormødet yderligere en suppleant for ét år ad gangen.
§9      Atletikudvalget udarbejder selv sin forretningsorden og konstituerer sig på førstkommende møde efter foreningens ordinære generalforsamling med en formand, næstformand, kasserer og sekretær samt så mange repræsentanter til HB, som afdelingen i henhold til SIF`s love §9 har ret til at indvælge.
§10     Atletikudvalgets sekretær substidiært et andet af udvalget udpeget medlem fører protokol over samtlige udvalgets møder og stormøder.
§11     Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet skal senest 7 dage inden foreningens årlige ordinære generalforsamling afleveres til kassereren og dennes revisorer.
§12     Afdelingen skal på førstkommende HB.møde efter foreningens ordinære generalforsamling fremlægge et budget gældende for afdelingens næste regnskabsår. Den videre budgetbehandling fremgår af SIF`s love § 16.
§13     Afdelingens stormøde afholdes hvert år senest 7 dage før den årlige ordinære generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på stormødet, skal skriftligt være atletikudvalgsformanden i hænde senest 8 dage før stormødet.
Dagsorden for det årlige ordinære stormøde:
      1.—Valg af dirigent.
      2.—Valg af stemmetællere.
      3.—Atletikudvalgsformandens beretning.
      4.—Atletikudvalgets kasserer fremlægger
             afdelingens regnskab.
      5.— Forslag til næste års kontingentstørrelser.
      6.—Behandling af eventuelt indkomne forslag.
      7.—Valg ifølge § 8 og indstilling ifølge § 9.
      8.—Eventuelt
§14      Der kan ved afdelingens stormøde ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret opnås kun ved personligt fremmøde og efter de retningslinier, der er givet i § 3. Et medlem, der er forhindret i at være til stede på et stormøde, kan indvælges, hvis vedkommende skriftligt har erklæret sig villig hertil.
Et medlem, der foreslås valgt—det være sig til HB, til en af afdelingsbestyrelserne eller til en revisorpost, kan undslå sig dette, hvis vedkommende i den netop afsluttede periode har beklædt en af ovennævnte poster inden for Stoholm Idrætsforening.
§15      Stormødet er, når det er korrekt indvarslet, beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Alle afgørelser træffes med simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

”§16   Ekstraordinært stormøde kan når som helst afholdes på foranledning af: 1.Atletikudvalget. -2. HB. - 3. Efter fremkommet motiveret skriftligt forslag fra mindst 7 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Et sådant stormøde kan indkaldes med kun 4 dages varsel i Fjends Folkeblad og/eller ved opslag på sociale medier og/eller udsendelse af indkaldelse via mail til de medlemmer der er registreret med mail i foreningens adressekartotek. Varslingen skal indeholde en motiveret dagsorden.”

 
§17      Intet i de herværende vedtægter må være i strid med lovene for Stoholm Idrætsforening.
§18      Atletikafdelingen kan kun nedlægges, hvis det vedtages på en ordinær generalforsamling i SIF efter indstilling fra det umiddelbart foranliggende stormøde i atletikafdelingen.
§19      I tilfælde af atletikafdelingens afvikling vil alle midler, aktiver såvel som passiver, tilfalde hovedorganisationen Stoholm Idrætsforening.