Vedtægter fodbold

Stoholm Idrætsforening

Vedtægter fodbold

 

$1

Afdelingens officielle navn er ”Stoholm Idrætsfore­ning, fodboldafdelingen”.

$2

Afdelingen hører ind under Stoholm Idrætsforening, og er som sådan under­lagt Stoholm Idrætsforenings love.

$3

Det er afdelingens formål, at tage sig af al fodboldaktivitet inden for Stoholm Idrætsforenings rammer, og lade så mange som mulig få glæde af fodbold­sporten.

$4

Foreningen er medlem af DBU Jylland og er undergivet deres love og bestem­melser.

$5

Som aktivt medlem af afdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker at spille fodbold.

Som passive medlemmer optages andre, der kun ønsker at deltage i afdelin­gens fester eller andre arran­gementer.

I øvrigt henvises til Stoholm Idrætsforenings love.

Enhver indmeldelse af aktive i afdelingen sker ved betaling af kontingent.

Afdelingens vedtægter og et eksemplar af Stoholm Idrætsforenings love skal hænge indrammet i klublokalet.

$6

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til den enkelte afdeling, og alt ude­stående med Stoholm Idrætsforening skal være bragt i orden.

$7

Afdelingens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på det årlige stormøde. Kontingentet skal dog godkendes af Stoholm Idrætsforenings hoved­bestyrelse.

Kontingentet opkræves halvårlig for aktive medlemmer med en rate medio for­års­turnering og en rate medio efterårsturnering.

For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud.

Intet medlem kan deltage i turneringsfodbold, såfremt kontingentet ikke er be­talt.

Vedrørende kontingent­restancer henvises til Stoholm Idrætsforenings love.

$8

Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter afdelingen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer (meget gerne flere). Medlem­merne vælges for 2 år af gangen.

$9

Fodboldafdelingens bestyrelse kan frit nedsætte udvalg til at varetage bestemte opgaver.

Bestyrelsen kan være repræsenteret i sådant udvalg.

$10

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende besty­rel­ses­møde efter stor­møde med formand, næst­formand, sekretær og økonomiansvarlig. Den øko­nomiansvarlige kan dog vælges uden for bestyrelsen, og skal løbende holde bestyrelsen ajour med afdelingens økonomi. Det er dog til enhver tid den siddende bestyrelse, der har ansvaret for økonomien.

For­manden er fod­bold­af­de­lingens repræsentant i Stoholm Idrætsforenings hoved­bestyrelse.

Derudover vælges afdelingens repræsentant i Støtteforeningen for Stoholm Idrætsforenings bestyrelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlem­mer, heriblandt formanden eller næstformanden er tilstede.

Ved formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens møder skal der føres en protokol.

Afdelingen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som økonomiansvarlig eller et bestyrelsesmedlem.

Formanden for Stoholm Idrætsforening skal ind­bydes til afdelingens ­besty­rel­ses­møder.

$11

Det ordinære årlige stormøde afholdes senest 7 dage før Stoholm Idræts­forenings årlige generalforsamling.

Indkaldelse til stormødet skal ske med mindst 14 dages varsel i et af egnens blade, ved opslag på de sociale medier samt i klublokalet.

Forslag der ønskes behandlet på stormødet, skal være afdelingens bestyrelse i hænde senest 8 dage før stormødets afholdelse.

Indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i klublokalet senest 5 dage før stormødet.

$12

Stormødet er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender.

Et stormøde er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmebe­rettigede medlemmer.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog §16.

Stormødet vælger sin diri­gent, der ikke må være med­lem af afdelings­besty­relsen til at lede forhandlingerne.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der på begæring af 1 medlem foregå skriftlig afstemning.

Alle afstemninger vedr. valg skal være skriftlige.

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år og en af forældrene for medlemmer under 16 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Et medlem der er forhindret i at møde personligt op, kan kun indvælges, hvis vedkommende skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.

Dagsorden for det ordinære stormøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmetællere.

3.      Bestyrelsens beretning.

4.      Forelæggelse af regnskab.

5.      Fastlæggelse af kontingent.

6.      Indkomne forslag.

7.      Valg af bestyrelse.

8.      Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.      Mål m.m. for næste sæson.

10.   Eventuelt.

$13

Ekstraordinært stormøde kan når som helst afholdes på foranledning af:

1)      Hovedbestyrelsen.

2)      Afdelingsbestyrelsen.

3)      Efter fremkommet skriftligt motiveret forslag herom underskrevet af 15 af afdelingens medlemmer.

 

Ekstraordinært stormøde kan indkaldes med kun 4 dages varsel i et af egnens blade, ved opslag på de sociale medier samt i klublokalet. Varslingen skal indeholde motiveret dagsordenforslag.

$14

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Afdelingens regnskab skal bekendtgøres senest 7 dage før stormødet ved opslag i klublokalet.

$15

Bestyrelsen skal ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling fremlægge et budget for afdelingens næste regnskabsår til godkendelse eller forkastelse.

$16

Forandring af vedtægterne kan ske på ethvert stormøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtægterne og disses evt. ændringer skal for at have endelig gyldighed god­kendes af Stoholm Idrætsforenings hovedbestyrelse.

$17

Afdelingen kan kun nedlægges, hvis det vedtages på en ordinær generalfor­samling efter indstilling fra det nærmest forudgående stormøde i fodbold­afdelingen.

$18

I tilfælde af nedlægning af afdelingen skal alle midler aktive såvel som passive tilfalde hovedorganisationen Stoholm Idrætsforening.

 

Velkommen til Stoholm IF´s hjemmeside