HUSK Generalforsamling Man. 19. Marts kl. 19.30 i Stoholm Fritids og Kulturcenter                                                                                 HUSK Generalforsamling Man. 19. Marts kl. 19.30 i Stoholm Fritids og Kulturcenter

Love for

Stoholm Idrætsforening

Stiftet 1921


§1.

Foreningens navn er Stoholm Idrætsforening.

§2.

Foreningens formål er at samle ungdommens interesse om idræt.

§3.

Som aktive medlemmer optages enhver, der agter at drive idræt i henhold til lovene for Danmarks Idræts-Forbund. Desuden optages passive bidragydende medlemmer under betegnelsen ”støttemedlemmer” og almindelige passive medlemmer, der kun deltager i foreningens fester og lignende arrangementer.
Støttemedlemmer og aktive medlemmer har adgang til og stemmeret på atletikafdelingens stormøde, når blot de på det tidspunkt, hvor atletikafdelingens stormøde afholdes, er fyldt 14 år, ligesom en af forældrene til aktive medlemmer af atletikafdelingen under 14 år har stemmeret på atletikafdelingen.
For de øvrige afdelingers stormøder og SIF’s generalforsamling gælder det, at samtlige støttemedlemmer og aktive medlemmer har adgang og stemmeret, når blot de på det tidspunkt, hvor stormødet eller generalforsamlingen afholdes, er fyldt 16 år.

En af forældrene til aktive idrætsudøvere under 16 år har ligeledes stemmeret. Valgbare er alle de stemmeberettigede, dog kræves der myndighedsalder for medlemmer valgt til HB samt for valg til afdelingskasserer.

§4.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til den enkelte afdeling og alt udestående med SIF skal være bragt i orden.

§5.

Hvis et medlem ved usportslig, dårlig eller ukammeratlig opførsel skønnes at skade foreningen, kan vedkommende af en eller flere af foreningens afdelingsbestyrelser idømmes en karantæne på op til 1 år. En idømt karantæne fra en afdeling udelukker ikke medlemmet fra foreningens øvrige aktiviteter. En sådan beslutning træffes af HB, og det ekskluderede medlem har ret til skriftligt at forelægge sin sag på den nærmest følgende generalforsamling.

§6.

Beskadiger et medlem ved vold eller ved grov uagtsomhed nogle af foreningens ejendele, er vedkommende pligtig til at yde fuld erstatning.

§7

For hver aktivitet et medlem deltager i inden for foreningens rammer, skal der af medlemmet ydes en kontingentbetaling, der tilfalder pågældende afdelingskasse. Beløbsstørrelsen på et sådant kontingent kan variere fra afdeling til afdeling, og de fastsættes for et år ad gangen på de respektive afdelingers stormøder, der dog skal have beløbsstørrelserne godkendt i HB. En årlig budgetmæssig vedtaget andel af disse kontingenter kan overføres til HB’s kasse.
Kontingentrestance på mere end et halvt år til en eller flere af foreningens afdelinger kan medføre tab af medlemsrettigheder til hele klubben og samtlige dens aktiviteter. Fornyet medlemskab vil først kunne oprettes efter indbetaling af restancen.

§8

Foreningen er opbygget således, at den består af hovedbestyrelse (HB), som tegner Stoholm Idrætsforening i alle foreningens fællesanliggender, og tillige er HB foreningens øverste ledelse.
For hver idrætsgren, der findes inden for foreningen, skal der oprettes en selvstændig afdeling med egen bestyrelse og eget regnskab. En afdelingsbestyrelse forestår sin afdelings daglige drift, og er således afdelingens øverste myndighed og ledelse.
Oprettelse af nye og opløsning af bestående afdelinger kan efter skriftligt forslag vedtages på den årlige ordinære generalforsamling.

§9

Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer, der dels er valgt på den årlige ordinære generalforsamling og dels er udpeget af de enkelte afdelings-bestyrelser.
Den ordinære generalforsamling vælger til hovedbestyrelsen en formand og en kasserer samt 1 medlem. Valgene gælder for 2 år.
Hver afdeling udpeger blandt sin afdelingsbestyrelse 1 medlem til HB. Valgene gælder for 2 år, og de valgte afgår efter tur, således at formanden og et menigt medlem afgår på ulige årstal, mens kassereren og de øvrige af generalforsamlingen valgte medlemmer afgår på lige årstal. Yderligere vælger generalforsamlingen 2 suppleanter for de af generalforsamlingen valgte HB-medlemmer. Disse valg gælder for kun 1 år.

§10.

HB fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på førstkommende møde efter den årlige ordinære generalforsamling med en næstformand og en sekretær. HB kan desuden, hvis den finder det ønskeligt, nedsætte et forretningsudvalg, der kan varetage foreningens daglige drift og ledelse under ansvar over for den samlede hovedbestyrelse.
Næstformanden skal, når formanden er forhindret, påtage sig de pligter, der ellers påhviler formanden. Ved formandens eventuelle afgang uden for den i § 9 nævnte turnus, skal næstformanden indtil næste ordinære generalforsamling fungere som formand.
Det påhviler den valgte sekretær subsidiært et andet af HB udpeget bestyrelsesmedlem at føre beslutningsprotokol for samtlige HB-møder og generalforsamlinger.

§11.

Hver afdeling holder senest 7 dage før den årlige ordinære generalforsamling et stormøde, der til generalforsamlingen indstiller valget af næste periodes afdelingsbestyrelse. Stemmeberettigede til et sådant stormøde er de samme som i § 3 er kendt berettigede.
En afdelingsbestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, og på første møde efter den ordinære generalforsamling konstituerer den sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær samt med det nødvendige antal medlemmer til HB.
Sekretæren subsidiært et andet af afdelingsbestyrelsen udpeget udvalgsmedlem er pligtig til at føre protokol fra samtlige afdelingsbestyrelsesmøder og stormøder.
En afdelingsbestyrelse kan bestå af 3 til 7 medlemmer.
Valgene gælder for 2 år, og de valgte afgår efter tur med 2/3 eller 3/4 hvert år.
Foreningens formand indbydes til afdelingsbestyrelsesmøderne.

§12.

Hver afdeling udarbejder selv sine egne vedtægter, der efter indstilling fra hovedbestyrelsen sendes til førstkommende generalforsamling. Vedtægterne må på ingen måde indeholde noget, der er i modstrid med de herværende love for Stoholm Idrætsforening.

§13.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§14.

Til at gennemse regnskaberne for såvel HB som fra samtlige afdelinger vælges på den årlige ordinære generalforsamling 2 revisorer. Valgene gælder for 2 år, og de valgte afgår efter tur med en om året. Videre vælges for kun 1 år 2 revisorsuppleanter.

§15.

Efter de årlige ordinære stormøder i de enkelte afdelinger skal afdelingskassererne senest 7 dage før den årlige ordinære generalforsamling aflevere afdelingens færdige årsregnskab til HB-kassereren, idet denne til den årlige ordinære generalforsamling skal give fremmøde med foreningens samlede reviderede regnskab.

§16.

Afdelingsbestyrelserne er pligtige til på førstkommende HB-møde efter den årlige ordinære generalforsamling at fremlægge et budget for afdelingens næste regnskabsår til godkendelse eller forkastelse. Hvis HB forkaster budgettet, skal afdelingen opstille et nyt til godkendelse, og sådan fortsættes der, indtil afdelingen har fået sit budget godkendt i HB.
§17.

Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og kun den kan give og forandre lovene.

§18.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel i egnens blade. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningens formand eller dennes stedfortræder i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Hovedbestyrelsesformandens beretning
4. HB-kassereren fremlægger Idrætsforeningens samlede reviderede
regnskab til godkendelse
(dog gennemgås de enkelte afdelingers regnskab ikke – det er
sket på stormøderne).
5. Fastsættelse af kontingentstørrelsen for støttemedlemmer.
6. De eventuelle skriftlige indkomne forslag
7. Godkendelse af de efter §11 foretagne indstillinger
8. Valg iflg. §9 og §14
9. Drøftelse af rent idrætslige emner
10. Eventuelt

§19

Der kan på foreningens generalforsamlinger ikke stemmes ved fuldmagt, stemmeret opnås kun ved et personligt fremmøde.
Et medlem, der er forhindret i at være til stede på en generalforsamling, kan kun indvælges, hvis vedkommende skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.
Ethvert medlem, der foreslås til valg, det være sig enten HB, en afdelingsbestyrelse eller en revisorpost, kan undslå sig dette, hvis vedkommende netop lige har afsluttet en af ovennævnte poster.

§20

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.

§21

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst afholdes på foranledning af
1. HB
2. En hvilken som helst af afdelingsbestyrelserne
3. Efter fremkommet skriftligt motiveret forslag herom underskrevet af mindst 15 af foreningens
medlemmer (aktive som passive)
En sådan generalforsamling kan indkaldes med kun 4 dages varsel i egnens blade. Varslingen skal indeholde motiveret dagsordensforslag.

§22

Ethvert overskud, der fremkommer i foreningens regnskaber, skal ubeskåret gå til dækning af udgifter i forbindelse
med de idrætsaktiviteter, der foregår i foreningens forskellige afdelinger.

§23.

Foreningen kan kun skifte navn, opløses eller sammensluttes med andre foreninger, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for, og således vedtager det på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 – højst 6 ugers mellemrum. I så tilfælde er det den sidste af de 2 generalforsamlinger, der afgør, hvilke idrætslige organisationer en eventuel formue skal overgå til.

Ovenstående love er vedtaget på den årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 25. februar 1992 og er fra denne dato trådt i kraft.

Senest ændret 16. marts 2009.