Love for Stoholm Idrætsforening


Stiftet 15. april 1921

§1 Navn

Foreningens navn er Stoholm Idrætsforening (SIF). Foreningen er hjemmehørende i Viborg
Kommune.

§ 2 Formål

SIFs formål er at tilbyde idræt og samvær for alle borgerne i lokalsamfundet i og omkring
Stoholm.
SIF ønsker at være synlig og aktiv i lokalsamfundet. Vi ønsker at tilbyde vores aktiviteter i
gode og trygge rammer, for børn, unge, voksne og ældre. Vi arbejder for et foreningsliv
præget af dialog, god omgangstone, respekt og tolerance.
SIF ønsker at understøtte et stærkt fællesskab mellem lokalsamfundets aktører, og vi støtter
op om relevante arrangementer i lokalsamfundet, herunder hjælpe hinanden med at
koordinere arrangementer og rekruttere frivillige.

§3 Medlemskab

Som aktivt medlem optages alle, der vil dyrke idræt. Foreningen er medlem af Danmarks
Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Viborg Idrætsråd og er
underlagt deres love og bestemmelser. Medlemmer har adgang til og stemmeret på
afdelingernes årsmøder, hvor medlemmerne betaler kontingent, samt den årlige ordinære
generalforsamling og i tilfælde af eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger i SIF.
Alle, der ønsker at støtte op om foreningens formål, kan blive optaget som passivt medlem af
foreningen. Disse medlemmer har adgang til og stemmeret på generalforsamlinger i SIF.
For SIF’s generalforsamling og årsmøder gælder det, at samtlige støttemedlemmer og aktive
medlemmer har adgang og stemmeret, når blot de på det tidspunkt, hvor generalforsamlingen
eller årsmødet afholdes, er fyldt 16 år.
For aktive idrætsudøvere under 16 år, kan en forælder deltage med stemmeret. Valgbare er
alle de stemmeberettigede, dog kræves det at være fyldt 18 år for medlemmer valgt til
hovedbestyrelsen.

§4 Organisering

Foreningen består af en hovedbestyrelse (HB) som tegner SIF i alle foreningens fællesanliggender.
HB er foreningens øverste ledelse og vælges på den ordinære generalforsamling.
For hver idrætsgren, der findes inden for foreningen, skal der oprettes en selvstændig afdeling med
egen bestyrelse og eget regnskab. En afdelingsbestyrelse sikrer afdelingens daglige drift, og er
således afdelingens øverste myndighed og ledelse.
Oprettelse af nye og opløsning af afdelinger kan efter skriftligt forslag vedtages på den årlige
ordinære generalforsamling.
Oprettelse og nedlæggelse af konti i banken, samt aftaler vedr. betalingsformidling varetages af
formand og kasserer i afdelingen.

§5 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske
med 14 dages varsel på hjemmesiden, sociale medier og eventuelt via mail til de medlemmer, der
er registreret med mail i foreningens adressekartotek.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningens formand eller dennes
stedfortræder i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Hovedbestyrelses Formandens beretning
4) HB-kassereren fremlægger Idrætsforeningens samlede reviderede regnskab til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer.
6) Indkomne forslag
7) Godkendelse af de efter §11 foretagne indstillinger
8) Valg iflg. §7 og §14
9) Eventuelt
Bemærk jf. punkt 4, at de enkelte afdelingers regnskab ikke gennemgås. Det sker på årsmøderne.
Der kan på foreningens generalforsamling ikke stemmes ved fuldmagt, stemmeret opnås kun ved et
personligt fremmøde. Et medlem, der er forhindret i at være til stede på en generalforsamling, kan
kun indvælges, hvis vedkommende skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg. Ethvert
medlem, der foreslås til valg, det være sig enten HB, en afdelingsbestyrelse eller revisor, kan
undslå sig dette.

§6 Generalforsamlingens kompetence

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen, og kun den kan forandre vedtægterne.
En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle afgørelser
træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst afholdes på foranledning af:
1. HB
2. En hvilken som helst afdelingsbestyrelse
3. Efter fremkommeligt skriftligt motiveret forslag herom, underskrevet af mindst 15 af foreningens
medlemmer.
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 10 dages varsel via opslag på foreningens
hjemmeside. Varslingen skal indeholde motiveret dagsordensforslag.

§8 Hovedbestyrelsen

HB består af 4 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling efter nedenstående turnus
samt en repræsentant udpeget fra hver afdelingsbestyrelse.
Her vælges i lige år en kasserer og et menigt medlem og i ulige år vælges 2 menige medlemmer.
Valgene er gældende for 2 år.
Hvert år vælges 2 suppleanter til HB. Valgene gælder for 1 år.
HB konstituerer sig efterfølgende med en formand, næstformand og en sekretær på det
førstkommende møde efter den ordinære generalforsamling. Denne konstituering gælder for 1 år.

§9 Forretningsorden

HB fastsætter selv sin forretningsorden. HB kan nedsætte et forretningsudvalg, der kan
varetage foreningens daglige drift og ledelse.
Næstformanden skal, når formanden er forhindret, påtage sig de pligter, der ellers påhviler
formanden. Ved formandens eventuelle afgang uden for den i §8 nævnte turnus skal
næstformanden indtil næste ordinære generalforsamling fungere som formand. Det påhviler
den valgte sekretær, eller subsidiært
et andet af HB udpeget bestyrelsesmedlem at føre beslutningsprotokol for samtlige HB-møder
og generalforsamlinger.

§10 Kontingent

Der betales kontingent for hver aktivitet, der deltages i. Kontingentet tilfalder den pågældende
afdeling. Kontingentet kan variere fra afdeling til afdeling, og fastsættes for et år ad gangen på
afdelingernes stormøder. Efterfølgende godkendes kontinentet i HB.
Kontingentrestance på mere end et halvt år til en eller flere af foreningens afdelinger kan
medføre tab af medlemsrettigheder til hele klubben og samtlige dens aktiviteter. Fornyet
medlemskab vil først kunne oprettes efter indbetaling af restancen.
Kontingentet for støttemedlemmer fastsættes for et år ad gangen på den årlige ordinære
generalforsamling i SIF.

§11 Stormøde i afdelinger

Hver afdeling holder stormøde senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. Stormødet
skal være varslet 4 uger inden afholdelse via opslag på hovedforeningens og afdelingens
hjemmeside og sociale medier.
På stormødet behandles som minimum følgende punkter:
a) Valg af ordstyrer, referent og stemmetæller
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
d) Indkomne forslag
e) Forslag til handleplan og budget
f) Valg af afdelingsbestyrelse og suppleanter
g) Fastsættelse af afdelingens kontingent den kommende sæson
Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig på første møde efter stormødet med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Sekretæren fører referat fra samtlige
afdelingsbestyrelsesmøder og stormøder. Blandt medlemmerne af afdelingsbestyrelsen
udpeges et medlem til HB.
En afdelingsbestyrelse kan bestå af 3-7 medlemmer.
Medlemmerne vælges for 2 år, således at der i ulige år vælges op til 3 personer og i lige år
vælges op til 4 personer.
Forslag, der ønskes behandlet på stormødet, skal være formanden i hænde skriftligt senest 7
dage før stormødet.
Der kan på stormødet ikke stemmes ved fuldmagt, stemmeret opnås kun ved et personligt
fremmøde. Et medlem, der er forhindret i at være til stede på årsmødet, kan kun indvælges, hvis
vedkommende skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg. Ethvert medlem, der foreslås til
valg, kan undslå sig.
Formand for HB indbydes til årsmøderne.

§12 Drift af afdelinger

Afdelingen drives med reference til nærværende vedtægter for SIF. Derudover fastsætter en
afdelingsbestyrelse selv sin forretningsorden, der skal fungere i overensstemmelse med SIFs
love.

§13 Regnskab, revision og budget

Foreningens og afdelingernes regnskab følger kalenderåret. Der vælges på den ordinære
generalforsamling 2 revisorer til at gennemgå HB og afdelingernes regnskab. Valgene gælder for 2
år og de valgte afgår efter tur. Hvert år vælges 2 suppleanter til revisorer for kun 1 år.
Efter afdelingens stormøde skal afdelingens kasserer senest 7 dage før den ordinære
generalforsamling i SIF aflevere afdelingens færdige årsregnskab til HB-kassereren.
Afdelingsbestyrelserne har pligt til på førstkommende HB-møde efter den ordinære
generalforsamling at fremlægge et budget for afdelingens næste regnskabsår til godkendelse eller
forkastelse. Hvis HB forkaster budgettet, skal afdelingen opstille et nyt til godkendelse, og sådan
fortsættes der, indtil afdelingen har fået sit budget godkendt i HB.

§14 Udmeldelse & uhensigtsmæssig adfærd

Ønske om udmeldelse sker til den enkelte afdeling og alt udestående med SIF skal være bragt i
orden.
Hvis et medlem ved usportslig, dårlig eller ukammeratlig opførsel skønnes at skade foreningen, kan
vedkommende af en eller flere af foreningens afdelingsbestyrelser idømmes en karantæne på op til
1 år. En idømt karantæne fra en afdeling udelukker ikke medlemmet fra foreningens øvrige
aktiviteter. En sådan beslutning træffes af hovedbestyrelsen, HB (se §6), og det ekskluderede
medlem har ret til skriftligt at forelægge sin sag på den nærmest følgende generalforsamling.
Kontingentet refunderes ikke.
Beskadiger et medlem ved vold eller ved grov uagtsomhed nogle af foreningens ejendele, er
vedkommende forpligtet til at yde fuld erstatning.

§15 Forpligtelser og tegningsret

Ethvert overskud, der fremkommer i foreningens regnskaber, skal ubeskåret gå til dækning af
udgifter i forbindelse med de aktiviteter, der foregår i foreningen. Foreningens ejendele tilhører
foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af
foreningen indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget
foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens
forpligtelser. Formanden kan i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem tegne foreningen. I
tilfælde af optagelse af gæld tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§16 Opløsning

Foreningen kan kun skifte navn, opløses eller sammensluttes med andre foreninger, når 2/3 af de
fremmødte medlemmer på to af de følgende generalforsamlinger stemmer for.
Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 3-6 ugers mellemrum.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår foreningens formue til DIF/DGI/Viborg Idrætsråd med
den anvisning, at midlerne skal bruges til at genetablere idrætsaktiviteter i Stoholm. Såfremt dette
ikke er sket efter en 5-årig periode, må midlerne formidles til øvrige almennyttige formål i Stoholm
området.
Ovenstående love er vedtaget på den ordinære generalforsamling – 23. marts 2024 i Stoholm IF
__________________________
Dirigent