Den 09-04-2018

Love for
Stoholm Idrætsforening


Stiftet 15. april 1921


§1
Foreningens navn er Stoholm Idrætsforening (SIF)


§ 2
Foreningens formål er at samle ungdommens interesse om idræt.


§3
Som aktive medlemmer optages enhver, der agter at drive idræt i henhold til lovene for Danmarks Idræts Forbund (DIF). Desuden optages passive bidragsydende med-lemmer under betegnelsen ”støttemedlemmer” og almindelige passive medlemmer, der kun deltager i foreningens fester og lignende arrangementer.
Støttemedlemmer og aktive medlemmer har adgang til og stemmeret på Atletikaf-delingens stormøde, når blot de på det tidspunkt, hvor atletikafdelingens stormøde afholdes, er fyldt 14 år, ligesom en af forældrene til aktive medlemmer af atletikaf-delingen under 14 år, har stemmeret på stormødet. For de øvrige afdelingers stor-møder og SIF’s generalforsamling gælder det, at samtlige støttemedlemmer og akti-ve medlemmer har adgang og stemmeret, når blot de på det tidspunkt, hvor stor-mødet eller generalforsamlingen afholdes, er fyldt 16 år.
En af forældrene til aktive idrætsudøvere under 16 år har ligeledes stemmeret. Valgbare er alle de stemmeberettigede, dog kræves der myndighedsalder for med-lemmer valgt
Love for Stoholm Idrætsforening


§4
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til den enkelte afdeling og alt udestående med SIF skal være bragt i orden.


§5
Hvis et medlem ved usportslig, dårlig eller ukammeratlig opførsel skønnes at skade foreningen, kan vedkommende af en eller flere af foreningens afdelingsbestyrelser idømmes en karantæne på op til 1 år. En idømt karantæne fra en afdeling udelukker ikke medlemmet fra foreningens øvrige aktiviteter. En sådan beslutning træffes af HB, og det ekskluderede medlem har ret til skriftligt at forelægge sin sag på den nærmest følgende generalforsamling.


§6
Beskadiger et medlem ved vold eller ved grov uagtsomhed nogle af foreningens ejendele, er vedkommende pligtig til at yde fuld erstatning.


§7
For hver aktivitet et medlem deltager i inden for foreningens rammer, skal der af medlemmet ydes en kontingentbetaling, der tilfalder pågældende afdelingskasse. Beløbsstørrelsen på et sådant kontingent kan variere fra afdeling til afdeling, og de fastsættes for et år ad gangen på de respektive afdelingers stormøder, der dog skal have beløbsstørrelserne godkendt i HB. En årlig budgetmæssig vedtaget andel af disse kontingenter kan overføres til HB’s kasse.
Kontingentrestance på mere end et halvt år til en eller flere af foreningens afdelin-ger kan medføre tab af medlemsrettigheder til hele klubben og samtlige dens aktivi-teter. Fornyet medlemskab vil først kunne oprettes efter indbetaling af restancen.
Kontingentet for støttemedlemmer fastsættes for et år ad gangen på den årlige or-dinære generalforsamling i Stoholm Idrætsforening.


§8
Foreningen er opbygget således, at den består af hovedbestyrelse (HB) som tegner Stoholm Idrætsforening i alle foreningens fællesanliggender, og tillige er HB forenin-
Love for Stoholm Idrætsforening
gens øverste ledelse. For hver idrætsgren, der findes inden for foreningen, skal der oprettes en selvstændig afdeling med egen bestyrelse og eget regnskab. En afde-lingsbestyrelse forestår sin afdelings daglige drift, og er således afdelingens øverste myndighed og ledelse.
Oprettelse af nye og opløsning af bestående afdelinger kan efter skriftligt forslag vedtages på den årlige ordinære generalforsamling.
Oprettelse og nedlæggelse af konti i banken, samt aftaler vedr. betalingsformidling kan varetages af formand og kasserer i forening.


§9
Hovedbestyrelsen består af 4 medlemmer valgt på den årlige ordinære generalfor-samling efter nedenstående turnus, samt af en repræsentant udpeget af hver af de enkelte afdelingsbestyrelser. Yderligere vælger generalforsamlingen 2 suppleanter for de af generalforsamlingen valgte HB-medlemmer. Disse valg gælder for 1 år.
Den årlige ordinære generalforsamling vælger på lige år til HB en kasserer og et me-nigt medlem. I ulige år vælges 2 menige medlemmer. Disse valg er gældende for 2 år. HB konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en sekretær på sit første møde efter den årlige ordinære generalforsamling. Denne konstituering gæl-der for 1 år.
Hver afdeling udpeger blandt sin afdelingsbestyrelse 1 medlem til HB. Valgene gæl-der for 1 år.


§10
HB fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på førstkommende møde efter den årlige ordinære generalforsamling med en næstformand og en sekretær. HB kan desuden, hvis den finder det ønskeligt, nedsætte et forretningsudvalg, der kan varetage foreningens daglige drift og ledelse under ansvar over for den samlede hovedbestyrelse.
Næstformanden skal, når formanden er forhindret, påtage sig de pligter, der ellers påhviler formanden. Ved formandens eventuelle afgang uden for den i §9 nævnte turnus, skal næstformanden indtil næste ordinære generalforsamling fungere som formand. Det påhviler den valgte sekretær subsidiært et andet af HB udpeget besty-
Love for Stoholm Idrætsforening
relsesmedlem, at føre beslutningsprotokol for samtlige HB-møder og generalforsam-linger.


§11
Hver afdeling holder senest 7 dage før den årlige ordinære generalforsamling et stormøde, der til generalforsamlingen indstiller valget af næste periodes afdelings-bestyrelse. Stemmeberettigede til et sådant stormøde er de samme som i §3 er kendt berettigede.
En afdelingsbestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, og på første møde efter den ordinære generalforsamling konstituerer den sig med en formand, næstfor-mand, kasserer og sekretær samt med det nødvendige antal medlemmer til HB-
Sekretæren, subsidiært et andet af afdelingsbestyrelsen udpeget udvalgsmedlem er pligtig til at føre protokol fra samtlige afdelingsbestyrelsesmøder og stormøder.
En afdelingsbestyrelse kan bestå af 3-7 medlemmer.
Valgene gælder for 2 år, og de valgte afgår efter tur med 2/3 eller ¾ hvert år.
Foreningens formand indbydes til afdelingsbestyrelsesmøderne.


§12
Hver afdeling udarbejder selv sine egne vedtægter, der efter indstilling fra hovedbe-styrelsen sendes til førstkommende generalforsamling. Vedtægterne må på ingen måde indeholde noget, der er i modstrid med de herværende love for Stoholm Idrætsforening.


§13
Foreningens regnskab følger kalenderåret.


§14
Til at gennemse regnskaberne for såvel HB som fra samtlige afdelinger vælges på den årlige ordinære generalforsamling 2 revisorer. Valgene gælder for 2 år, og de valgte afgår efter tur med en om året. Videre vælges for kun 1 år 2 revisorsupplean-ter.
Love for Stoholm Idrætsforening


§15
Efter de årlige ordinære stormøder i de enkelte afdelinger skal afdelingskassererne senest 7 dage før den årlige ordinære generalforsamling aflevere afdelingens færdi-ge årsregnskab til HB-kassereren, idet denne til den årlige ordinære generalforsam-ling skal give fremmøde med foreningens samlede reviderede regnskab.


§16
Afdelingsbestyrelserne er pligtige til på førstkommende HB-møde efter den årlige ordinære generalforsamling at fremlægge et budget for afdelingens næste regn-skabsår til godkendelse eller forkastelse. Hvis HB forkaster budgettet, skal afdelin-gen opstille et nyt til godkendelse, og sådan fortsættes der, indtil afdelingen har fået sit budget godkendt i HB.


§17
Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og kun den kan give og forandre lovene.


§18
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel i egnens blade og/eller ved opslag på socia-le medier og/eller udsendelse af indkaldelse via mail til de medlemmer der er regi-streret med mail i foreningens adressekartotek.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningens for-mand eller dennes stedfortræder i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Hovedbestyrelsesformandens beretning
Love for Stoholm Idrætsforening
4) HB-kassereren fremlægger Idrætsforeningens samlede reviderede regnskab til godkendelse (dog gennemgås de enkelte afdelingers regnskab ikke – det sker på stormøderne).
5) Fastsættelse af kontingentstørrelsen for støttemedlemmer.
6) Indkomne forslag
7) Godkendelse af de efter §11 foretagne indstillinger
8) Valg iflg. §9 og §14
9) Drøftelse af rent idrætslige emner
10)Eventuelt


§19
Der kan på foreningens generalforsamling ikke stemmes ved fuldmagt, stemmeret opnås kun ved et personligt fremmøde.
Et medlem, der er forhindret i at være til stede på en generalforsamling, kan kun indvælges, hvis vedkommende skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.
Ethvert medlem, der foreslås til valg, det være sig enten HB, en afdelingsbestyrelse eller revisorpost, kan undslå sig dette, hvis vedkommende netop lige har afsluttet en af ovennævnte poster.


§20
En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlem-mer. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed vil for-mandens stemme være udslagsgivende.


§21
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst afholdes på foranledning af:
1. HB
2. En hvilken som helst afdelingsbestyrelse
3. Efter fremkommet skriftligt motiveret forslag herom, underskrevet af mindst 15 af foreningens medlemmer (aktive som passive)
En sådan generalforsamling kan indkaldes med kun 4 dages varsel i egnens blade. Varslingen skal indeholde motiveret dagsordensforslag.
Love for Stoholm Idrætsforening


§22
Ethvert overskud, der fremkommer i foreningens regnskaber, skal ubeskåret gå til dækning af udgifter i forbindelse med de idrætsaktiviteter, der foregår i foreningens forskellige afdelinger. Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgående forpligtigelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhø-rende. Foreningens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligti-gelser.


§23
Foreningen kan kun skifte navn, opløses eller sammensluttes med andre foreninger, når to 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for, og således vedtager det på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3-6 ugers mellemrum. I så tilfælde er det den sidste af de 2 generalforsamlinger, der afgør, hvilke idrætslige organisationer en eventuel formue skal overgå til.
Ovenstående love er vedtaget på den årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 25. februar 1992 og er fra denne trådt i kraft.


Senest ændret 16. marts 2009
Senest ændret 19. marts 2012 (§9 ny ordlyd)
Senest ændret 20. marts 2017
Senest ændret 19. marts 2018