Beretning for Stoholm Idrætsforening – 2012

 
175 medlemmer i Håndbold
301 medlemmer i Fodbold
35 medlemmer i Atletik
 
Tiden går – 3 år er der nu gået, siden jeg tiltrådte som formand for Stoholm IF.
Og for 3. gang et år fyldt med oplevelser, udfordringer og flotte resultater. Specielt må vi kreditere Stoholm IF Atletik, Edith og co., for mange flotte overskrifter, og ikke mindst resultater i året der er gået.
Til stadighed møder jeg mange engagerede mennesker i og omkring klubben, folk som har en mening, og de fleste som også gerne vil gøre en forskel, og være med til at præge vores forening.
Der vil også altid være dem der ved bedre, men som ikke ønsker at være med, - og til dem kan jeg kun sige, her er plads til alle, og vi er også modtagelige for kritik, men hvis ikke man selv ønsker at bidrage til at tingene bliver ændret, men alene vil have retten til at kritisere, så har de ikke min forståelse…
Her er min holdning som ved byrådsvalg/folketingsvalg, - retten til at brokke sig over tingene/nationens tilstand forsvinder, når man ikke ulejliger sig hen for at stemme og gøre en forskel.
 
2012 startede med et brag af en fest, - for de der var mødt op. DanBand gav den max. gas på scenen, og vi andre på dansegulvet og i baren ( som var fri…) py ha… farligt koncept.
Lions Club Fjends og støtteforeningen og Søby-Højslev koncert stod som arrangør, og vi havde en forbilledligt samarbejde, men desværre blev den både den første og sidste af slagsen, da vi ikke følte opbakningen var stor.
Heldigvis har Lions Club nægtet at lade ideen om et halbal i Stoholm dø, så den 5. oktober i år afvikles der halbal i Stoholm, og jeg vil gerne opfordre til at vi bakker op om dette arrangement.
2012 bød på besøg fra AGK håndbold, i form af håndboldskole, en stor oplevelse for de mange unge der deltog. Godt vi nåede at opleve suset helt på toppen, inden AGK måtte trække stikket og melde konkurs.
Herrehåndbolden havde en turbulent afslutning på sæsonen 2011/2012 – som endte i nedspil for 1. division, som betød at 2. division blev tvangsnedrykket, selv om de lige havde klaret skærene… andre omstændigheder gjorde dog, at SIF fik tilbudt at komme tilbage i 2. division, hvilket vi takkede ja til.
Påskedisco er også blevet en god tradition i Stoholm. Og dette styres nu med hård og fast hånd af Kathrine Juul Sørensen, i lighed med Juledisco som også blev afviklet i 2012.
I 2012 blev der desværre ikke uddelt pokaler i Stoholm IF regi. Frede Christensens mindepokal er uddelt for sidste gang, og der var desværre ingen indstillinger til Jubilæumspokalen. Jeg vil gerne opfordre jer til at være aktive i den forbindelse, er der en leder, en hjælper, et bestyrelsesmedlem, eller andre som er omkring SIF som du syntes fortjener et skulderklap, så husk når idrætsbladet kommer til december, at være klar til at lave en indstilling!
 
Og når vi nu er ved klubbladet, - så har vi fået en ny FAST og hermed mener jeg FAST redaktør… Allan Vestergaard, som laver et unikt og uundværligt stykke arbejde med at samle de mange tråde i og omkring klubbladet. Tusind tak til dig VAKS….
En tak til de mange som har taget Zumba-dillen til sig, og som igen er med til at lave sjov og glad motion med skønne rythmer i SIF regi. Spændende om vi kan blive ved med at trække damerne i hallen, vi håber, og har en aftale med Fjends Gymnastikforening om at vi efter sommerferien 2013, kun udbyder denne motion eet sted, og det i hallen.
2012 har også givet noget nyt på stadion – en kuglestødsbane til vore dygtige atletikudøvere udi denne disciplin. Med stort engagement og arbejdsomhed blev banen etableret på initiativ af Lars Barret og Thorkild Larsen. Tak for det…. Vi glæder os til at følge med i de flotte resultater som helt sikkert vil komme også på denne del af atletikanlægget.
En skøn oplevelse som SIF’er var den 9. juni 2012 hvor fodboldafdelingen havde samlet store og små til fodbold i alle afskygninger på stadion, til ”super lørdag”. Hele dagen genlød området i og omkring stadion af små og store stemmer, med glade undertoner og engagement. Sluttende med fodbold på storskærm, med en fed sejr til Danmark over Holland… en rigtig rigtig god dag, som jeg ved forsøges gentaget her til sommer…
I sommeren 2012 var vi også nogle som fik muligheden for at være hjælper ved den første udgave af ”Kvindefims” – et motionsløb med forhindringer, som blev afviklet ved og omkring Gymnastikhøjskolen i Viborg. En rigtig god formiddag, - som bøde på gode grin og hyggeligt samvær. Igen i 2013 bliver der mulighed for at være med på sidelinien, så sæt kryds i kalenderen den 15. juni 2013!! Og kontakt Tulle eller Per, hvis du har godt ideer til forhindringer som skal forceres, - denne gang er det nemlig SIF der skal planlægge og opstille hele banen!!
Endnu et nyt tiltag så dagens lys i 2012 – Forbrugermesse. Her havde Stoholm Håndbold A/S indbudt til en aften med spillerpræsentation og forbrugermesse i skøn forening. En rigtig god aften, som også kastede lidt penge af sig, til såvel Stoholm Håndbold A/S som til Stoholm IF. Tak for et godt initiativ, og samtidig tak for det gode samarbejde med folkene bag Stoholm Håndbold A/S. Også tak for jeres engagement i forbindelse med det årlige sponsorcykelløb, som i samarbejde mellem SIF og SH A/S gav en rekord stor indsamling. Tak for engagement til alle jer der var med omkring denne aften i september, det være sig sponsorer, håndboldudvalg, Stoholm Håndbold A/S og ikke mindst rytterne og de mange frivillige.
 
Frivilliges betydning for SIF: Jeg har både sagt og skrevet det før, men lad mig gøre det klart én gang til. Vore mange frivillige er de bærende kræfter i vores klub. Uden de mange frivillige trænere, ledere, hjælpere m.fl. så var vi slet ikke der hvor vi er nu. Tak for jeres engagement, og jeres vilje og evne til at være med til at skabe den ånd vores klub så gerne vil være kendt for, her er altid plads til alle, og til én til!! Sammen gør vi klubben stærk og skaber en god dynamik i klubben.
Endnu et nyt tiltag i SIF var Skumhåndbold i hallen. En rigtig god dag, og en fantastisk oplevelse at komme i hallen og se og hilse på de mange nuværende og tidligere spillere og ledere fra klubben. Og jeg har hørt at også dette vender tilbage i 2013, og jeg håber vi ses!
Spændingen venter forude i 2013 – eller senere, - for i 2012 tog en initiativgruppe under SIF fodbold beslutning om, at vi vil have en Multibane i Stoholm. Arbejdet omkring dette projekt er godt i gang, og det bliver spændende at følge arbejdet på sidelinien, - og så håber jeg at missionen lykkes, til gavn for SIF og til gavn for Stoholm.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelserne i  afdelingerne, for det gode arbejde som de har lavet, i årets løb. Og en specielt tak til de Edith, Kasper og Ryan,  Mogens, Tonny og Peter for godt samarbejde i HB. Tak for jeres input og engagement, og for at være med til at forene Stoholm IF til én forening.
Med disse ord vil jeg gerne overlade beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.
 
Gitte Christensen
Fmd. Stoholm IF
 

 

Referat af SIF HB møde 01-10-2013

 

Tilstede:                             Gitte Christensen, Tonny Sørensen,

                                            Mogens Laursen, Jane Østergaard,

                                            Anders Jakobsen, Conny Christiansen,

                                            Edith Toft

Fraværende:                      

1.      Godkendelse af referat

a.      Referatet fra 24/6 2013  godkendt men ikke underskrevet.

 

2.      Siden sidst:

A: Fodbold: Afslutning for ungdom den 27/9 med god tilslutning

B: Atletik: Afslutning den 30/9 med god tilslutning

C: Håndbold: Alle hold godt i gang. Cykelløbet: børnene kørte ca. 15000 kr. ind. De voksne kørte ca. 49000 kr ind

D: I forbindelse med oktoberfesten har SIF rygetelt og pølsevogn

 

3.      Info/orientering fra møde i kasserernetværk

A: Beslutningsforslaget blev forelagt og endeligt forslag besluttes på næste møde

B: Budgetopfølgning blev gennemgået

 

4.      Juledisco:

A: Afholdes 3. juledag. Katrine er tovholder

 

5.      Klublokale - fremtid

A: Vi afventer udspil fra hallen, så foreløbig ser vi tiden an

 

6.      Frivillige i SIF – ”belønning” , fastholdelse??/ rekruttering

A: Der skal arbejdes med gode ideer, så vi kan fastholde de mange frivillige i SIF

 

7.      evt

a)      Kursus i skadesforebyggende træning: Aflyses på grund af manglende tilslutning

b)      Salg af julekort fra børneullykkesfonden: Ingen afdelinger havde interesse i salget

c)      Tilbud fra Falck: Vi ser nærmere på tilbuddet

d)      Conventus – hvordan kommer vi videre?? Hjælp til opsætning/løsning: Der rettes henvendelse til gymnastikforeningen, som vil være behjælpelig, men vi skal selv finde folk.

 

 

 

Gitte Christensen                                                           Tonny Sørensen 

 

                             

Mogens Laursen                                                            Anders Jakobsen                          

 

 

          Jane Østergaard                                                              Conny Christiansen

 

            Edith Toft

 

 

Referat af SIF HB møde 11-12- 2013

Tilstede: Gitte Christensen, Tonny Sørensen, Jane Østergaard, Anders Jacobsen, Edith Toft

Fraværende: Mogens Laursen, Conny Christiansen

1. Godkendelse af referat
a. Referatet fra 7.11. 2013 godkendt og underskrevet.

2. Økonomiorientering)
A: Budgetopfølgning blev uddelt og gennemgået

3. Conventus – status
A: Møde med Louise Frost er afholdt. Der var deltagelse fra Håndbold, Fodbold, Idrætsbladet(Allan), HB
B: Det forventes, at systemet er klar til fodbold opstart

4. Nyt gaveregulativ? Tidligere og forslag til nyt vedlagt.
A. Det udsendte forslag blev godkendt

5. Status i afdelingerne
A: Fodbold: Superlørdag afholdes 24. maj. Indendørs fodbold har tredoblet sit medlemstal
B: Atletik: Vintertræning godt i gang. 2 atleter udtaget til TUD(talentudvikling i DAF)
C: Håndbold: 2 nye bestyrelsesmedlemmer skal findes. Generation Handball i Viborg. Her arbejdes videre, Per Ryberg er med i arbejdsudvalget

6. Arrangementer i 2014 /årshjul)
A: punktet udsættes til næste møde


7. Evt
a) Næste møde mandag d. 27/1 2014 kl. 19.30


Gitte Christensen Tonny Sørensen


Jane Østergaard Anders Jakobsen


Edith Toft 

Referat af Generalforsamling i Stoholm IF

Mandag den 18. marts 2013


1. Valg af dirigent
a. Lars Højrup blev valgt

2. Valg af stemmetællere
a. Anders Jakobsen og Kasper Pedersen blev valg

3. Hovedbestyrelsesformanden aflægger beretning
a. Formandens beretning(se bilag) blev godkendt med stor ros

4. HB-kassereren fremlægger idrætsforeningens samlede reviderede regnskab til godkendelse(dog gennemgåes de enkelte afdelingers regnskab ikke- det er sket på stormøderne)
a. Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. Regnskabet viste et overskud i håndbold på 820,07 , fodbold 8940.12, atletik underskud på 756,05, hovedbestyrelsen underskud på 6646,84. i alt et overskud på 2357,30 kr.

5. Fastsættelse af beløbsstørrelsen af næste års kontingent for støttemedlemmer
a. Kontingentet (100 kr.) blev vedtaget uændret

6. De eventuelle skriftlige indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag


7. Godkendelse af de efter § 11 foretagne indstillinger
a. Alle indstillinger godkendt og de enkelte bestyrelser ser således ud
b. Fodbold: Anders Jakobsen, , Jørgen Kristensen, Niels Jensen, Anton Konradsen, Tommy Nielsen
c. Håndbold: Kasper Pedersen, Vagn Jensen, Per Laursen, Anne-Grete Nielsen, Kathrine Juul Sørensen
d. Atletik: Edith Toft, Lars Barrett, Yochi Bahat, Thorkild Larsen, Tina Dahl

8. Valg iflg. § 9 og § 14
a. Valg til Hovedbestyrelsen: På valg var Gitte Christensen(Formand) og Peter Andersen (bestyrelsesmedlem). Gitte Christensen modtog genvalg. Nyvalgt blev Jane Mølgaard Østergaard. 1. suppleant Peter Andersen, 2. suppleant Ryan Kristensen
b. Valg af Revisor: På valg var Jens Kr. Mogensen. Jens Kr. Mogensen blev genvalgt
c. Valg af revisorsuppleanter: 1. suppleant Agnes Jensen. 2. suppleant: Lars Højrup

9. Drøftelse af rent idrætslige emner
a. Intet

10. Evt.
Ref. Edith Toft